બેન્ક્વેટ હોલ

0

Radha Bhawan Estate, Circular Road, Sher Garhi, Mussoorie, Uttarakhand 248179, India, Dehradun

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Library Chowk, Mussoorie Uttarakhand - 248179, India, Dehradun

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Central Hope Town, Rajawala Road, Dehradun Uttarakhand 248011, Dehradun

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો